Regulamin


REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ – JUWENALIA SUWALSKIE PWSZ 2014  29 CZERWCA 2014 ROKU

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz.504), wprowadza się niniejszy regulamin imprezy masowej – Juwenalia Suwalskie PWSZ 2014 (dalej zwany „Koncertem”):

 

Rozdział I

Zakres obowiązywania

 § 1

1. Regulamin dotyczy imprezy masowej – JUWENALIA SUWALSKIE PWSZ 2014,organizowanego przez MPEVENT, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowaw Suwałkach.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w szczególności postanowienia regulujące:

a. sposób organizacji imprezy masowej,

b. obowiązki uczestników imprezy;

c. warunki uczestnictwa,

d. uprawnienia uczestników imprezy masowej;

e. zasady odpowiedzialności uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z prawem.

3. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

 

Rozdział II

Sposób organizacji imprezy masowej

§ 2

1.Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada organizator imprezy.

2.Koncert jest biletowany. Zakup lub otrzymanie biletu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.

 

 

Rozdział III

Obowiązki uczestnika imprezy masowej

§ 3

1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:

a. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora imprezy masowej bilet oraz dowód tożsamości albo inny dokument uprawniający do wstępu na Koncert wraz z dowodem tożsamości;

b. zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego i nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Koncercie;

c. stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i służby porządkowej organizatora imprezy masowej oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;

 

Rozdział IV

Warunki uczestnictwa w imprezie masowej

§ 4

1.Warunkiem wstępu na imprezę masową jest posiadanie biletu albo innego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w Koncercie.

2. Zakazuje się wstępu na imprezę masową osobie:

a. wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych,

b. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub poddania się badaniu stanu trzeźwości

c. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

d. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

3. Podczas imprezy masowej – Koncertu zabrania się:

a. używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich;, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.;

b. rzucania przedmiotami;

c. zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;

d. rozniecania i podsycania ognia;

e. używania środków pirotechnicznych, itp.;

f. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia infrastruktury obiektu;

g. nieuzasadnionego blokowania miejsc w rejonie wyjść i wejść oraz dróg ewakuacyjnych do obiektu;

g. nagrywania, transmitowania, fotografowania oraz jakiegokolwiek innego rozpowszechniania wizualnej lub dźwiękowej treści Koncertu.

4. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową – Koncert:

a. jakiejkolwiek broni

b. wszelkich napojów alkoholowych – w przypadku próby wniesienia ich na teren imprezy podlegają konfiskacie lub zniszczeniu.

c. niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń oraz kasków, parasoli o ostrym zakończeniu;

d. butelek, kubków, dzbanów lub puszek wykonanych z twardego materiału,

e. wyrobów pirotechnicznych i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;

f. alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

g. materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;

h. zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników;

i. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;

j. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgoda organizatora;

k. przedmiotów niewymiarowych

l. przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym trąbek oraz przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym.

m. wskaźników laserowych;

n. kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;

o. urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora;

5. Zabrania się wchodzenia w miejsca nie przeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: sceny, zaplecza technicznego sceny, płotów, murów, ogrodzeń, dachów, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

 

Rozdział V

Uprawnienia uczestnika imprezy masowej

§ 5

1.Uczestnik imprezy masowej ma prawo:

a. przebywać na terenie imprezy masowej w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej;

b. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem;

c. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;

d. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;

e. korzystać z pomocy medycznej na imprezie.

2. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:

a. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi – nie później niż 14 dni po zakończeniu imprezy – informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie i na terenie imprezy masowej,

b. składania skarg i wniosków,

3. Uczestnik imprezy masowej jest uprawniony do zakupu i spożycia napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 6

1.Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej lub jej części.

2. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

3.Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu odpowiednim służbom.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z imprezy osób zakłócających porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej.

 

Informacja o sposobie udostępnianie w/w regulaminu uczestnikom imprezy:

– w/w regulamin dostępny będzie w Punkcie Informacyjnym IMPREZY MASOWEJ,

– w/w regulamin dostępny będzie także w internecie na stronie: www.juwenalia.pogodnesuwalki.pl , www.pwsz.suwalki.pl

 

 Organizator

 

Udostępnij na: